مطالب

پسا دکتری

 

 آیین نامه پسا دکتری 96 Pdf

آيين نامه پسادكتري 91 Pdf

درخواست پذیرش در دوره پسا دکتری  Pdf - word

قرارداد پسادكتري Pdf -word

دستورالعمل شیوه پذیرش دانشجویان پسا دکتری و دوره های کوتاه مدت مطالعاتی ویژه دانشجویان غیر ایرانی Pdf

-پسادكتري واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

                     International Postdoctoral Program-IPDP    
                   International Visiting Scholar Program-IVSP   
                                 International Student Mobility Program-ISMP

-جایزه علمی شهید چمران

-پسا دكتري صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران   Pdf        

-پسا دكتري بنياد ملي نخبگان

-پسا دكتري فدراسيون سرآمدان علمي كشور Pdf

-پسا دكتري نخبگان غیرمقیم  Pdf

-فهرست طرح پسا دكتري و فرصت مطالعاتي اعلام شده از سوي وزارت صنعت معدن و تجارتPdf

آیین نامه پسا دکتری صنعتی Pdf