مطالب

فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

 

ساعات مراجعه حضوری و پاسخگویی تلفنی از ساعت 11 الی 14:30 می باشد.

 

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور   PDF
راهنمای مراحل تکمیل مدارک جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت(شش ماهه) دانشجویان دکتری WORD  

 كاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان متقاضي (فرم 101) WORD-PDF

کاربرگ شماره 2 (لاتین) (فرم 102) WORD-PDF

  تعهدنامه استرداد اضافه دریافتی ارز (فرم 103) WORD-PDF

  شرایط پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی (فرم 104) WORD-PDF

  کاربرگ تاییدیه دلایل توجیهیWORD-PDF

   یکی از تعهدنامه‎های ذیل نیز باید ارائه گردد:

  فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی   WORD-PDF

 فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتیWORD-PDF

فرم خروج از کشورWORD