مطالب

معاونان و کارشناسان پژوهشی

 

رؤسای پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی پژوهشکده ها 

تلفن VOIP


احد ضابط پژوهشکده هوا خورشید 38803333 
ابراهیم ایزدی دربندی 
پژوهشکده علوم گیاهی 38804800 
حسام دهقانی پژوهشکده فناوری زیستی  38803795
سعید عبد خدایی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 38804860 
علی یوسفی پژوهشکده زیارت و گردشگری 38805192 
بابک امین شهیدی پژوهشکده نفت و گاز  38805033
... پژوهشکده فناوری هوایی 38804589 
منصور علی آبادیان مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی 38804046
سید کیوان حسینی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804378
محمدحسن کریم پور
گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق کشور  38804051
اسماعیل آیتی مرکز پژوهشی مطالعات فنی اقتصادی ایمنی جاده ای   

 

 

 

 معاونان پژوهش و فناوری دانشكده ها

 

 

نام و نام خانوادگي

دانشكده

تلفن VOIP

 رضا لطفی

معاون پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي

38806007

38805138

 سعید زره داران

معاون پژوهش و فناوري دانشكده كشاورزي

38804742

38805739

 محمد محسن زاده

معاون پژوهش و فناوری دانشكده دامپزشكي

38803703

38805635

 احمد قدسی محمودزاده

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم

38804006

38805583

 کاظم خشیارمنش

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضي

38806203

38805667

 جواد عباسی

معاون پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني

38806709

38805238

 محمدطاهر احمدی شادمهری

 معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 38806348

38805315

 علی مشهدی

 معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 38803552

38805873

 سید رضا عطارزاده

 معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم ورزشي

 38803452

38805412

  محمد فرزام

 معاون دانشكده منابع طبيعي و محيط‌زيست

 38804752

38805461

 مهدی حسن زاده

معاون دانشکده الهیات و معارف اسلامی

38805927

38803851

حامد کامل نیا

معاون دانشکده معماری و شهرسازی

38806801

    

 

کارشناسان پژوهشی دانشكده ها

 

نام و نام خانوادگي   دانشكده  تلفن VOIP
 سيد وحيد قريشي  مهندسي  38806023
 پروين عابداني  كشاورزي  38804631
 مرضيه اسماعيل زاده  دامپزشكي  38803713
 مهرانه عبدالشاهي  علوم  38804004
طاهره صادق النجاه علوم 38804005
زهره چناری علوم ریاضی 38806205
 الهام محمدی  علوم رياضي 38806204
 مرتضي تحققي  ادبيات و علوم انساني  38806716
 محمد فروغی  الهيات و معارف اسلامي  38803893
 محمود مظفري  علوم اداري و اقتصادي  38806328
مجتبی دهستانی علوم اداری و اقتصادی 38806322
قدیر یوسف پور  علوم تربيتي و روانشناسي  38803685
 اعظم صفري   علوم ورزشي  38803472
 علی ابوطالبی پیرنعیمی  منابع طبيعي و محيط‌ زيست  38804774
 خديجه فاضلي كشوري  معماري و شهرسازي   38806806
حميدرضا شرقي پژوهشكده علوم گياهي 38804809
محمد مهدی مطیعی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804373