مطالب

پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

  

قوانین و مقررات  File

 -آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته در واحدهای پژوهشی Pdf

  

پژوهشکده ها مراکز پژوهشی
پژوهشکده هوا خورشید مرکز پژوهشی جانور شناسی کاربردی
پژوهشکده علوم گیاهی مرکز پژوهشی مطالعات فنی اقتصادی ایمنی جاده ای
پژوهشکده فناوری زیستی

 

گروه های پژوهشی

پژوهشکده نفت و گاز

 

 پژوهشکده فناوری هوایی گروه پژوهشی علوم زلزله
 پژوهشکده زیارت و گردشگری گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق کشور
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی