مطالب

پژوهه

 

آیین نامه طرح پژوهه 98

آیین نامه طرح پژوهه 97

آیین نامه طرح پژوهه 96

آیین نامه طرح پژوهه 95

آیین نامه طرح پژوهه 94

آیین نامه طرح پژوهه 93
نمودار گردش کار پژوهه

اولویت های تحقیقاتی

اعتبارات طرح پژوهه          PDF-WORD

قرارداد طرح پژوهه             PDF-WORD

دستورالعمل اجرایی پرداخت هزینه چاپ مقاله PDF

درخواست پرداخت اعتبار پژوهه -کاربرگ1  PDF-WORD

درخواست پرداخت اعتبار پژوهه-کاربرگ2   PDF-WORD

طرح دستیار پژوهشی        PDF-WORD

درخواست مجوز هزينه كرد اعتبار خدمات آزمايشگاهي PDF

ساماندهی حق التحقیق PDF