مطالب

قطب ها

نام قطب علمی  مدیر قطب 
قطب مطالعات اقتصاد زیستی و غذای سالم دکتر محمود دانشور کاخکی
قطب آنالیز روی ساختارهای جبری دکتر محمد صال مصلحیان
قطب مدلسازی و محاسبات روی سیستم های خطی و غیر خطی دکتر فاطمه هلن قانع
قطب شاهنامه فردوسی دکتر محمد جعفر یاحقی
قطب مطالعات سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد دام های نشخوار کننده دکتر مهراد مهری
قطب گیاهان زراعی ویژه دکتر سرور خرم دل
طب حبوبات سرمادوست(نخود و عدس) دکتر احمد نظامی
قطب مدیریت کم آبیاری و آبهای نامتعارف دکتر حسین انصاری
قطب هیدروکلوئیدهای طبیعی ایران دکتر سید محمد علی رضوی
قطب رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات  دکتر محمد رضا توتونچی