مطالب

مدیر پژوهشی دانشگاه

 

 

MSALM

 

 دکتر محمد صال مصلحیان

استاد دانشکده ریاضی

شماره تماس : 05138802413