مطالب

مدیریت پژوهشی

 

 انجام امور پشتيباني مربوط به پژوهشی، راه را براى شكوفايى علوم و فنون هموار مى‏سازد و زمينه ‏ساز

 اصلى پيشرفت علم و فناوري است.مديريت پژوهشى، اعضای هیات علمی مجرب را به پژوهش بهصورت

  تخصصى در زمينه‏ هاى مورد نياز تشويق مى‏كند و با ايجاد گروههاى پژوهشی اين امر را گسترش و تعميم ميدهد.

 

 ماموریت ها

 

1. برنامه ریزی ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در راستای ارتقای مرجعیت علمی

 2. هدایت و برنامه ریزی فعالیت های علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران

3. برنامه ریزی توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه،اعضای هیات علمی و دانشجویان در سطح ملی و بین المللی در هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط

4.برنامه ریزی ضوابط و نظارت بر کلیه امور پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5.برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت واحدهای پژوهشی

6.برنامه ریزی ارائه تسهیلات، حمایت و پشتیبانی فعالیت های پژوهشی

 مدیران پژوهش و فناوری از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی    ابتدا تصدی   پایان تصدی
 دکتر محمد باقر شریفی  70  71
 دکتر سید علی مرتضوی  71  81
 دکتر جمشید درویش  81  82
دکتر محسن دانش مسگران 82 85
دکتر علی مقیمی 85 88
دکتر مهرداد مهری 89 95
دکتر عبدالکریم سجادی 95 97
دکتر محمد صال مصلحیان 97 ...