مطالب

مدیران

 

   

 

MSALM                              

مدیر پژوهشی دانشگاه

            دکتر محمد صال مصلحیان              

شماره تماس: 38802413 051

مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه

دکتر امیر ملک زاده

شماره تماس: 38802400 051     

 

 

 

 

 

 

 

 

                   no image                         

 

مدیر شبکه آزمایشگاهای دانشگاه  

 دکتر سیدعلیرضا وکیلی 

شماره تماس: 38805736 051

 

 رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه 

دکتر زهره عباسی

شماره تماس: 38806504 051

 

 

 dabir                

                         دبیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه 

                    دکتر علی اکبر اکبری

 شماره تماس: 38802352 051

 

مدیر نشر آثار علمی دانشگاه

دکتر حسین صابری

شماره تماس: 38802484 051