مطالب

هسته های پژوهشی

هسته های پژوهشی کوچکترین واحد پژوهشی درون دانشگاهی است که در زمینه تخصصی معین و  به منظور تقویت فعالیت های پژوهش و فناوری مرتبط با دستگاه های اجرایی خارج از دانشگاه  با اعضای هیات علمی مرتبط و یا وابسته به آن تخصص فعالیت هایی را در درون و یا برون سازمان انجام می دهند.