مطالب

معرفی کمیته اخلاق زیستی

 

کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاقی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی در پژوهشهای زیست پزشکی ،تشکیل شده و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان ، پژوهشگران ، حامیان مالی ، کار فرمایان ، نهادها و سازمان های دخیل در امور سلامت ، مشاوره اخلاقی ارائه داده ، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی ، ملی و بین المللی تطبیق می دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی ،جهت انجام پژوهش مصوبه اخلاقی صادر نموده ،در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح های پژوهشی نظارت می کند