مطالب

نظام های رتبه بندی

 

 

 

 نظام رتبه بندی شانگهای

2017 2016 2015  

 

نظام رتبه بندی سایماگو

2017 2016 2015 2014 2013

 

نظام رتبه بندی تایمز

2018 2017 2016 2015 2013

 

نظام رتبه بندی QS 

2017 2016 2015 2014 2013

 

نظام رتبه بندی لیدن 

2018 2017 2016 2015 2013

 

نظام رتبه بندی ملی تایوان 

2017

2016 2015 2014 2013

نظام رتبه بندی (Uni rank (4ICU

 

2018

 

2017 2016 2015