معاونت پژوهش و فناوری

 معرفی

امور پژوهشي و فناوري از مهمترين اهداف دانشگاه است. اين معاونت مسئول ارائه رهنمودهاي علمي و تخصصي مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش و فناوري ميباشد. سياستگذاري در امر پژوهش و فناوري، برقراري ارتباط با دانشگاههاي داخلي و خارجي، همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي از طريق برگزاري سمينارها و همايشهاي علمي، نشر يافتههاي علمي و نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانهها و بانكهاي اطلاعاتي دانشگاهي جزء وظايف اين معاونت ميباشد.

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد، رياست شوراي پژوهش و فناوری دانشگاه، رياست شوراي سردبیران نشریه های علمی دانشگاه، دبير شوراي قطبهاي علمي دانشگاه، رياست شوراي برنامهريزي و بهسازي كتابخانهها، رياست شوراي سياستگذاريهاي واحد های پژوهشی و فناوری دانشگاه ، دبيري شبكه معاونان پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري منطقه 9 كشور، دبیری جشنواره علمی-پژوهشی فردوسی، ریاست کمیسیون پژوهش استان (ذیل کارگروه)  و دبیری کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان را به عهده دارد.

 

  

وظایف و اختیارات

-تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه ‏هاى مختلف پژوهشی و فناوری با كمك مسئولان ذىربط و نظارت بر حُسن اجراى آن­ها؛

-انجام بررسيهاى لازم و تصميم­ گیری درباره فعاليتهاى پژوهشی و فناوری؛

-برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نيز مؤسسات علمى برای جلب همكارى آنان در زمينه‏ هاى گوناگون پژوهشى و فناوری؛

-همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى همایشها و كنفرانسهای علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى پژوهشى و فناوری بين دانشگاه و دیگر مؤسسات؛

-همكارى در اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت پژوهشى براى مؤسسات غير دانشگاهى؛

-نظارت بر نشر آثار علمی دانشگاه؛

-برنامه‏ ريزى برای استفاده اعضاى هيأت علمى از فرصتهاى مطالعاتى؛

-تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه‏ هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى و فناوری دانشگاه؛

-نظارت بر توزيع و تخصيص مأموريتهاى علمى خارج از كشور؛

-نظارت بر تهيه و تدوين اساسنامه ‏ها و آيين‏ نامه ‏هاى واحدهای پژوهشى و فناوری وابسته؛

-مطالعات لازم در زمينه ارزشيابى فعاليتهاى پژوهشى و فناوری و ارزيابى ‏عملكرد پژوهشى و فناوری سالانه ‏دانشگاه؛

-نظارت بر كليه امور پژوهشى و فناوری، كتابخانه‏ ها و بانكهاى اطلاعاتى دانشگاه؛

-نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و فناوری؛

-ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرحهاى پژوهشى و فناوری؛

-بررسى و ارزيابى فعاليتهاى دانشگاه در چارچوب برنامه‏ هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏ عالى و طرح در هيات رئيسه؛

-نظارت بر واحدهاى پژوهشى دانشگاه؛

-و انجام دیگر امور محول شده.

 

  

          معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

 

 

 

 احمدرضا بهرامی

استاد گروه زیست شناسی

شماره تماس:05138802512

پست الکترونیک:ar-bahrami (at) um (dot) ac (dot) ir      

 

 معاونان پژوهش و فناوری از ابتدا تا کنون

نام‏ ونام‏ خانوادگى

آغازتصدى

پايان ‏تصدى

مهندس ابراهيم بازارى

62

65

دكتر محمد رضائى پژند

65

68

دكتر اسماعيل آيتى

68

71

دكتر سيد حسين نوعى باغبان

71

77

دكتر على حائريان‏ اردكانى

77

82

دكتر محمد رحيمي زاده

82

85

دكتر بختيار شعباني وركي

85

 88

دكتر علي مقيمي (سرپرست)

88

89

دكتر بختيار شعباني وركي

89

92

دکتر احمد رضا بهرامی

92

تاکنون