معرفی معاونت و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه

 

نام‏ ونام‏ خانوادگى

آغازتصدى

پايان ‏تصدى

مهندس ابراهيم بازارى

62

65

دكتر محمد رضائى پژند

65

68

دكتر اسماعيل آيتى

68

71

دكتر سيد حسين نوعى باغبان

71

77

دكتر على حائريان‏ اردكانى

77

82

دكتر محمد رحيمي زاده

82

85

دكتر بختيار شعباني وركي

85

 88

دكتر علي مقيمي (سرپرست)

88

89

دكتر بختيار شعباني وركي

89

92

دکتر احمد رضا بهرامی

92

تاکنون

 

اختیارات و وظایف

 • تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى با كمك مسؤولان ذى ربط و نظارت بر حُسن اجراى آنها
 • انجام بررسيهاى لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاى پژوهش و فناوری
 • برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نيز مؤسسات علمى به منظور جلب همكارى آنان در زمينه‏هاى مختلف پژوهشى و فناوری
 • همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمينارها و كنفرانسهاى علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى تحقيقاتى و علمى- خدماتى بين دانشگاه و ساير مؤسسات
 • همكارى در اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت پژوهشى براى مؤسسات غير دانشگاهى
 • نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه
 • برنامه‏ ريزى جهت استفاده اعضاى هيأت علمى از فرصت هاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 • تهيه برنامه پژوهشى و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه‏ هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهش و فناوری دانشگاه
 • نظارت بر توزيع و تخصيص بورسها و نيز مأموريتهاى علمى خارج از كشور
 • نظارت در تهيه و تدوين اساسنامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاى مراكز تحقيقاتى وابسته
 • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابى فعاليتهاى پژوهشی و فناوری وارزيابی عملكرد پژوهشی و فناوری سالانه دانشگاه
 • نظارت بر كليه امور پژوهشى، كتابخانه‏ ها و بانك هاى اطلاعاتى دانشگاه
 • نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقيقات علمى
 • ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرحهاى علمى و پژوهشى
 • بررسى ارزيابى فعاليتهاى دانشگاه در چارچوب برنامه‏ هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏ عالى و طرح در هيأت رئيسه دانشگاه
 • اداره واحدهاى پژوهشى دانشگاه
 • انجام ساير امور محول شده