مدیران

 

وظایف و ماموریت ها

 

1. برنامه ریزی ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در راستای ارتقای مرجعیت علمی

 

2. هدایت و برنامه ریزی فعالیت های علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران

 

3. برنامه ریزی توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه،اعضای هیات علمی و دانشجویان در سطح ملی و بین المللی

در هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط

4.برنامه ریزی ضوابط و نظارت بر کلیه امور پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5.برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت واحدهای پژوهشی

6.برنامه ریزی ارائه تسهیلات، حمایت و پشتیبانی فعالیت های پژوهشی

 مدیران پژوهشی از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی    ابتدا تصدی   پایان تصدی
 دکتر محمد باقر شریفی  70  71
 دکتر سید علی مرتضوی  71  81
 دکتر جمشید درویش  81  82
دکتر محسن دانش مسگران 82 85
دکتر علی مقیمی 85 88
دکتر مهرداد مهری 89 95
دکتر عبدالکریم سجادی 95 ...

 

 

 

 

 

 

 

وظایف و ماموریت ها

 

1.برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر نظام نوآوری و توسعه نوآوری

2.برنامه ریزی نظام مالکیت فکری در دانشگاه

3.برنامه ریزی و تجاری سازی دارایی های فکری دانشگاه در سطح ملی و بین المللی

4.برنامه ریزی برای توسعه بازارهای داخلی  و بین المللی ،و عرضه توانمندی ها و دارایی های فکری دانشگاه 

5.برنامه ریزی توسعه طرح های تقاضا محور(ارتباط با جامعه-برون دانشگاهی) 

مدیران توسعه و انتقال فناوری از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
مهندس احمد اشرف 71 79
 محمد  رحیم رهنما 79 83
احد ضابط 83 91
علی اکبر اکبری 91 93
امیر ملک زاده 93 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت شبکه آزمایشگاه ها

 

1.برنامه ریزی تاسیس،تجهیز و توسعه آزمایشکاه های دانشگاه

2.برنامه ریزی کسب مرجعیت آزمایشگاهی در سطح ملی و بین المللی

3.برنامه ریزی وساماندهی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی

4.استقرار نظام HSE در آزمایشکاه های دانشگاه 

5.برنامه ریزی نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

6.استقرار استانداردهای ملی و بین المللی در آزمایشگاه ها

 

مدیریت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

وظایف و ماموریت ها

 

1.توسعه منابع اطلاعاتی متناسب با نیازهای دانشگاهیان

2.توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاهیان

3.برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری منابع اطلاعاتی

4.گسترش تعاملات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی

5.ارتقا سواد اطلاعاتی دانشجویان

6.طراحی و استقرار نظام علم سنجی در دانشگاه

 

مدیران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
عباس مجذوب صفا 57 59
 حسین رزمجو 59 62
غلامحسین جاوید کبیری 62 68
محمد علی احمدیان 68 70
تقی عدالتی 70 77
مهری پریرخ 77 82
فرزانه فرجامی 82 84
بهروز مهرام 84 86
مهرداد مهری 86 92
سید هادی ابراهیمی 92 93
زهره عباسی 93 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت نشر آثار علمی

 

1.بسترسازی ارتقای کمی و کیفی نشر آثار علمی در دانشگاه

2.برنامه ریزی ضوابط و نشر کتاب

3.برنامه ریزی ضوابط، حمایت و نظارت بر نشریات علمی دانشگاه 

4.ارتقای شهرت و جایگاه انتشارات دانشگاه در کشور