ثبت نام وام دانشجویان روزانه، نوبت دوم و دکتری

به استحضار میرساند سامانه وام دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ا طریق پرتال

دانشجویی اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان ازتاریخ 95/09/25 لغایت 95/11/10 فعال می گردد.

لذا به دانشجویان اعم از روزانه،نوبت دوم و ویژه دکتری در نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 اطلاع رسانی گردد.

PDF