مطالب

هسته پژوهشی کشاورزی و اکولوژیک پایدار

Ecologic

تاريخ شروع به كار:
هدف: در دهه اخير مقوله توسعه پايدار به دنبال بروز مشكلات در ابعاد مختلف زيست‌محيطي و اكولوژيكي و ضرورت توجه به حفظ منابع موجود براي نسل‌هاي آتي و عدم باز توزيع آن به سمت نسل حاضر، در كليه ابعاد فعاليت‌هاي انسان گسترش پيدا كرده، به نحوي كه اين موضوع در برخي زمينه‌ها در چارچوب كنوانسيون‌ها و قوانين و مقررات خاص خود از نظر اجرايي در سطوح بين‌المللي براي كشور الزم‌آور شده است. موضوع توسعه پايدار در كشاورزي كه تحت عنوان كشاورزي پايدار مطرح است عمدتاً در قالب ساختار يا كاركرد اكولوژيك بروز پيدا مي‌كند. بدين‌ترتيب ورود به توسعه پايدار در كشاورزي جز از مجراي كشاورزي اكولوژيك ميسر نخواهد بود. به همين دليل ضرورت هماهنگي بين اين دو مفهوم كاملاً روشن است. از طرف ديگر لزوم ورود به جريان توسعه پايدار و بخصوص كشاورزي پايدار در كشور ما اجتناب‌ناپذير شده است، زيرا از يك طرف اين مقوله به صورت يك جريان جهاني درآمده و در مناسبات تجاري و سايسي جايگاه خاصي پيدا كرده است و از طرف ديگر بهره‌برداري بي‌رويه از منابع پايه كشاورزي و استفاده نامتناسب از نهاده‌ها، مشكلات زيست‌محيطي زيادي فرا روي ما قرار داده است. همچنين موضوع بهره‌برداري پايدار از منابع پايه كشاورزي در برنامه توسعه كشور نيز مدنظر قرار گرفته است. با توجه به اينكه شكل اجرايي گرفتن هر فعاليت و تداوم و پايداري آن وابسته به توجيه اقتصادي مي‌باشد، لذا تلاش شده است در اين جريان، ديدگاه‌هاي اقتصادي به طور كامل مدنظر قرار گيرند. به همين دليل از مشاركت گروه اقتصاد كشاورزي نيز در اين مركز استفاده خواهد شد.
شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر مهدي نصيري‌محلاتي
مرتبه علمي : دانشيار
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
عليرضا كوچكي
استاد
*
 
زراعت (كشاورزي اكولوژيك)
كشاورزي
2
بهروز جعفرپور
استاد
*
 
گياه‌پزشكي (ويروس‌شناسي)
كشاورزي
3
مهدي نصيري‌محلاتي
استاد
*
 
زراعت (مدل‌هاي اكولوژيك)
كشاورزي
4
پرويز رضواني‌مقدم
دانشيار
 
*
 
زراعت
كشاورزي
5
محمد قرباني
دانشيار
*
 
اقتصاد كشاورزي (مديريت و توليد)
كشاورزي
6
شهناز دانش
استاديار
*
 
مهندسي محيط‌زيست
كشاورزي
7
امير لگزيان
استاديار
*
 
(خاكشناسي) ميكروبيولوژي خاك
كشاورزي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
 
 
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
 
امكانات و تجهيزات:
 
نشاني محل استقرار:
مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده كشاورزي – گروه زراعت و اصلاح نباتات - هسته پژوهشي كشاورزي اكولوژيك و پايدار
شماره تلفن‌ها:
نمابر: 
پست الكترونيك: