اولویت های تحقیقاتی

_______________________________________________________

الف- در علوم ديني و معرفتي:

1- علوم قرآني و اخلاق اسلامي

2- فلسفه، الهيات و كلام اسلامي

3- انديشه‌ها و نظريات حقوقي و سياسي اسلام.

ب- در علوم انساني و هنر:

1- علوم انساني شامل:

1- مهندسي فرهنگي براي شكل‌دهي فرهنگ توسعه

2- راهكارهاي انسجام بيشتر اقوام و مذاهب ايراني

3- روش‌هاي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مهاجران ايراني

4- تاريخ علم

5- غرب‌شناسي

6- بانكداري اسلامي

7- بيمه اسلامي

8- مطالعات پيشرفت عدالت محور

9- علم مديريت و تصميم‌گيري (به خصوص مباني و الگوي مديريت اسلامي، مديريت بحران و مديريت دانش، افزايش بهره‌وري به ويژه نيروي انساني) در حوزه‌هاي مختلف.

10- راهكارهاي مهار مؤلفه‌هاي مؤثر بر تورم، فقر و بيكاري جهت توسعه ظرفيت‌هاي شغلي اقتصاد كشور.

11- راهكارهاي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان و غيروابسته به نفت.

12- نحوه آماده‌سازي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) و ساير معاهدات مرتبط با آن.

13- بهبود فضاي كسب و كار و رقابت‌پذيري.

14- مدل‌هاي مناسب براي رقابتي‌سازي و خصوصي‌سازي فعاليت‌ها در حوزه‌هاي مختلف.

15- تهيه نقشه باستان‌شناسي كشور.

16- تهيه اطلس ملي گردشگري

17- راه‌هاي حمايت اجتماعي و توانمندسازي زنان.

2- هنر شامل:

1- معماري ايراني – اسلامي.

2- فيلم

3- رسانه‌هاي ديجيتال و چندرسانه‌اي

4- بررسي ميزان اثربخشي رسانه‌هاي كشور

5- خوشنويسي

6- موسيقي اصيل ايراني

7- صنايع‌دستي

8- اقتصاد فرهنگ و هنر

پ- علوم پايه شامل:

1- شتابگرها

2- ماده چگال

3- فيزيك پلاسما

4- اخترشناسي و نجوم

5- كاتاليست‌ها

6- حس‌گرهاي شيميايي و زيست حس‌گرها

7- شيمي

8- رياضي

9- مواد فوتونيكي و نانو مواد فلز پايه

10- موضوعات مطالعاتي و پژوهشي نوين كه مرتبط با عناوين ذيل اولويت‌هاي علوم كاربردي قرار مي‌گيرند.

ت- علوم كاربردي:

1- زلزله و بلاياي طبيعي با تأكيد بر پيش‌بيني و مقابله با زمين‌لرزه

2- دريا و اقيانوس شامل:

1- كشتي‌سازي و روبات‌هاي دريايي

2- سازه‌هاي دريايي

3- اقيانوس‌شناسي و بهره‌گيري از منابع دريايي

3- فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) شامل:

1- راه‌هاي توسعه فرهنگ ايراني – اسلامي در فضاي مجازي

2- فناوري‌هاي نو در ارتباطات مخابراتي

3- فناوري‌هاي امنيت در فضاي مجازي

4- بازنگري نظام آموزش در عصر اطلاعات از حيث ديدگاه، محتوا، نرم‌افزار و سخت‌افزار.

5- نظام‌هاي الكترونيكي (دولت، تجارت، سلامت و نظاير آن) و ارتقاء كمي و كيفي.

6- امنيت شبكه‌هاي انتقال داده در كشور.

4- حمل و نقل شامل:

1- تدوين استراتژي و پژوهش‌هاي مرتبط با حمل و نقل مسافر و كالا (درون و برون شهري) از طريق شبكه‌هاي يكپارچه با اولويت حمل و نقل ريلي.

2- تدوين مقررات و ضوابط هماهنگ‌سازي مسائل حمل و نقل، ترافيك و شهرسازي در مطالعات جامع شهري.

3- بررسي راهكارهاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت ترافيك و كاهش تقاضاي سفر.

4- توليد و ارتقاي كيفيت انواع تجهيزات حمل و نقل متناسب با الگوي يكپارچه‌سازي حمل و نقل و سبد سوخت.

5- ايمني حمل و نقل

6- توسعه روش‌هاي تأمين منابع پايدار در بخش حمل و نقل.

5- عمران شامل:

1- بررسي استفاده از پدافند عامل و غيرعامل در طرح‌هاي عمراني

2- مديريت خطرپذيري طرح‌هاي عمراني

3- تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني با تأكيد بر توسعه پايدار و ملاحظات زيست‌محيطي و اقتصادي.

4- بهسازي و مقاوم‌سازي در طرح‌هاي عمراني و مسكن.

5- پژوهش‌هاي مرتبط با طرح جامع مسكن.

6- برق و انرژي شامل:

1- منابع هيدروكربن (نفت و گاز).

2- انرژي‌هاي نو، تجديدپذير و پاك (پيل سوختي و فناوري‌هاي بهره‌گيري مؤثر از انرژي خورشيدي).

3- انرژي‌هاي تجديدپذير زيستي.

4- مديريت پسامدها، بازيافت و تبديل انرژي

5- كاهش شدت مصرف انرژي

6- پژوهش‌ها و فناوري‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور

7- تعيين سبد بهينه انرژي مصرفي كشور

8- طراحي بنيادي و ساخت انواع نيروگاه

9- فناوري‌هاي اكتشاف و افزايش ضريب بازيافت از منابع

10- بهره‌گيري از فناوري غشاء در فرايندهاي نفت، گاز، پتروشيمي و محيط‌زيست.

11- توسعه فناوري تبديلات گازي با ارزش افزوده.

12- فناوري‌هاي طراحي و ساخت آب شيرين‌كن، گلخانه و آبگرمكن خورشيدي.

13- طراحي و ساخت مولدهاي همزمان برق و حرارت كوچك و متوسط.

14- توليد برق از وسايل نقليه و نقليه و تزريق آن به شبكه.

15- راه‌اندازي كلينيك‌هاي آب، برق و انرژي و تأسيس مراكز پايش و سلامت واحدهاي صنعتي بزرگ.

16- بررسي پدافند غيرعامل در صنعت آب و برق كشور

17- تعيين حريم منابع آب‌هاي زيرزميني در مناطق مرزي كشور و شناسايي ... مرزي

7- فناوري هسته‌اي شامل:

1- توليد انرژي هسته‌اي (تحقيقات و توسعه راكتورهاي تحقيقاتي و قدرت با استفاده از شكافت و تحقيقات و توسعه راكتورهاي تحقيقاتي گداخت).

2- فناوري چرخه سوخت هسته‌اي (تحقيقات و توسعه اكتشاف، استخراج، تبديل، غني‌سازي، توليد مجتمع سوخت و پسمانداري).

3- فناوري هسته‌اي در صنعت، كشاورزي و پزشكي (تحقيقات و توسعه براي بالا بردن كيفيت و كميت محصولات كشاورزي، سترون‌سازي تجهيزات پزشكي و كاربرد در صنايع، توليد برق، مهندسي نفت، تشخيص و درماني‌پزشكي) و بررسي‌هاي زيست‌محيطي.

8- سلامت شامل:

1- پژوهش‌ها و فناوري‌هاي مرتبط با پيشگيري و ارتقاي سلامت.

2- دارو با تأكيد بر گياهان دارويي

3- كوچك‌سازي تجهيزات پزشكي

4- پزشكي مولكولي و ژن درماني

5- ايمني‌زيستي.

6- شيوه زندگي سالم (ورزش، نشاط، اوقات فراغت، دخانيات و نظاير آن).

7- حسابداري به منظور لحاظ ملاحظات زيست‌محيطي در برنامه‌هاي توسعه.

8- راهكارهاي اجتماعي، امنيتي و درماني مقابله با انواع اعتياد

9- نظام‌هاي توانمندسازي اجتماعي (بهزيستي، كميته امداد و نظاير آن).

10- ارتقاي نظام تأمين مالي سلامت.

11- طراحي الگوي ارائه خدمات به جامعه معلولين.

12- مديريت عوامل خطر زيست‌محيطي.

13- ارتقاي سطح سلامت زنان.

9- كشاورزي، آب و منابع طبيعي شامل:

1- مديريت آب و خاك

2- شناسايي، ثبت، حفظ و احياي ذخاير ژنتيكي.

3- بهره‌برداري از تنوع زيستي در توليد ارقام و گونه‌هاي مناسب.

4- كاهش تنش‌هاي زيستي و غيرزيستي

5- حفظ، احيا و بهره‌برداري از مراتع و جنگل‌ها.

6- تغيرات اقليم

7- امنيت غذا، آلودگي و ضايعات آن.

8- استفاده از فناوري‌ها و روش‌هاي مديريتي مدرن در بهينه‌سازي توزيع و مصرف آب شامل:

1- حفاظت و ساماندهي نظام‌هاي بهره‌برداري از آب

2- امكان‌سنجي به كارگيري روش‌هاي نوين تصفيه آب و فاضلاب.

3- توسعه استانداردهاي كيفيت آب شرب با توجه به ارتباط سطح بهداشت جامعه.

4- شناسايي منابع آلاينده آب و خاك و ارائه راهكارهاي پيشگيري، كنترل كاهش آلودگي‌ها با تكيه بر فلزات سنگين (به ويژه عناصر جيوه، سرب، كادميوم و تركيبات آن‌ها) و آلاينده‌هاي آلي پايدار.

9- بهره‌برداري پايدار از آب‌هاي نامتعارف شامل:

1- استفاده مجدد از پساب

2- مديريت ريسك و راه‌هاي كاهش خسارات ناشي از سيلاب

10- توسعه روش‌هاي نوين آبياري و زهكشي.

11- افزايش حاصلخيزي خاك

12- اصلاح و بهبود نظام‌هاي بهره‌برداري، بازاريابي و توزيع محصولات كشاورزي.

13- بهبود نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري محصولات كشاورزي

14- توسعه فعاليت‌هاي جانبي در روستاها

15- بهينه‌سازي الگوي كشت منطقه‌اي

16- مديريت ريسك خشكسالي كشاورزي.

17- مديريت عوامل زيان‌آور زنده و غيرزنده.

18- ايمني غذايي

19- امنيت غذايي

ث- درعلوم نوظهور و ميان‌حوزه‌اي:

1- ريزفناوري شامل: كاربردها از جمله نانومواد، نانوذرات، تجهيزات ساخت و شناسايي.

2- زيست فناوري شامل: كاربردها در پزشكي، سلول‌هاي بنيادين، علوم ژنتيك، باكتري‌ها و ويروس‌شناسي.

3- جامعه‌شناسي زيستي

4- علوم شناختي شامل:

1- عصب‌شناختي

2- نقشه ذهن

3- حسگرها

4- حافظه‌ها

5- روان‌شناسي

6- فناوري‌هاي پردازش

ج- در صنعت و معدن شامل:

1- اكتشاف و توسعه معادن

2- معدن، صنايع معدني و روش‌هاي نوين در استحصال

3- صنايع تبديلي و غذايي

4- نفوذ فناوري‌هاي نوين در صنايع موجود

5- صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر

6- توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان

7- خودروهاي هايبريد

8- حلقه‌هاي بالاتر ارزش افزوده در كليه صنايع رايج از قبيل فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و نظير آن.

9- تغيير و اصلاح فرآيندهاي رايج در صنايع موجود با رويكرد افزايش بهره‌وري

10- توليد تميز

11- مديريت منابع

12- تجاري‌سازي ريزفناوري در صنعت

13- تجاري‌سازي زيست فناوري در صنعت

14- رصد فناوري

15- ساخت و توليد پيشرفته شامل:

1- اتوماسيون و روباتيك

2- مواد و فناوري‌هاي جديد ساخت و توليد

16- كشتي‌سازي و روبات‌هاي دريايي

17- هوا و فضا شامل:

1- به ويژه طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره

2- طراحي و ساخت برخي هواپيماها

18- توليد و ارتقاي كيفيت انواع تجهيزات حمل و نقل متناسب با الگوي يكپارچه‌سازي حمل و نقل و سبد سوخت

19- توسعه مصالح ساختماني و سبك و مقاوم

20- فناوري‌هاي جديد ساخت و ساز و عمران

21- مواد نو شامل:

1- پليمرها و مواد نو تركيب

2- مواد مغناطيسي، نيم‌رساناها و نيم‌رساناهاي مغناطيسي

22- طراحي بنيادي و ساخت انواع نيروگاه

23- فناوري‌هاي طراحي و ساخت آب شيرين‌كن، گلخانه و آبگرمكن خورشيدي

24- توليد داروهاي جديد و مهندسي معكوس داروهاي وارداتي

25- اكتشاف ذخاير طبيعي.