معاونان و کارشناسان پژوهشی

 

رؤسای پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی پژوهشکده ها 

تلفن VOIP


احد ضابط پژوهشکده هوا خورشید 38803333 
ابراهیم ایزدی دربندی 
پژوهشکده علوم گیاهی 38804800 
حسام دهقانی پژوهشکده فناوری زیستی  38803795
سعید عبد خدایی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 38804860 
محمد رحیم رهنما پژوهشکده زیارت و گردشگری 38805192 
بابک امین شهیدی پژوهشکده نفت و گاز  38805033
علی فکور یکتا پژوهشکده فناوری هوایی 38804589 
منصور علی آبادیان مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی 38804046
سید کیوان حسینی گروه پژوهشی علوم زلزله 38804378
محمدحسن کریم پور
گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق کشور  38804051
اسماعیل آیتی مرکز پژوهشی مطالعات فنی اقتصادی ایمنی جاده ای   

 

 

 

 معاونان پژوهش و فناوری دانشكده ها

 

 

نام و نام خانوادگي

دانشكده

تلفن VOIP

دكتر حمید رضا پوررضا

معاون پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي

38806007

38805025

دكتر سعید زره داران

معاون پژوهش و فناوري دانشكده كشاورزي

38804742

38805739

دكتر محمد محسن زاده

معاون پژوهش و فناوری دانشكده دامپزشكي

38803703

38805635

دكتر شعبان رضا قربانی

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم

38804006

38805549

دكتر محمد صال مصلحیان

معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضي

38806227

38805663

دكتر جواد عباسی

معاون پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني

38806709

38805238

دكتر محمدطاهر احمدی شادمهری

 معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 38806348

38805315

دكتر علی مشهدی

 معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 38803552

38805873

دكتر سید رضا عطارزاده

 معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم ورزشي

 38803452

38805412

 دکتر محمد فرزام

 معاون دانشكده منابع طبيعي و محيط‌زيست

 38804752

38805461

دکتر مهدی حسن زاده

معاون دانشکده الهیات و معارف اسلامی

38805927

38803851

دکتر جعفر طاهری

معاون دانشکده معماری و شهرسازی

38806825

    

 

کارشناسان پژوهشی دانشكده ها

 

نام و نام خانوادگي   دانشكده  تلفن VOIP
 سيد وحيد قريشي  مهندسي  38806023
 پروين عابداني  كشاورزي  38804631
 مرضيه اسماعيل زاده  دامپزشكي  38803713
 مهرانه عبدالشاهي  علوم  38804004
طاهره صادق النجاه علوم 38804005
زهره چناری علوم ریاضی 38806205
 الهام محمدی  علوم رياضي 38806204
 مرتضي تحققي  ادبيات و علوم انساني  38806716
 محمد فروغی  الهيات و معارف اسلامي  38803893
 محمود مظفري  علوم اداري و اقتصادي  38806328
مجتبی دهستانی علوم اداری و اقتصادی 38806322
 احمد رجبي  علوم تربيتي و روانشناسي  38803686
 اعظم صفري   علوم ورزشي  38803472
 زهرا داريني  منابع طبيعي و محيط‌ زيست  38804759
 خديجه فاضلي كشوري  معماري و شهرسازي   38806806
حميدرضا شرقي پژوهشكده علوم گياهي 38804809
محمد مهدی مطیعی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804373