همکاران پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

فاطمه نیکپور

مسئول دفتر

38802413

 هادی محمدی

 فرصت مطالعاتی

38802414

زهرا مجدی 

  پسا دکتری /واحدهای پژوهشی و قطبها /اعتبار سنجی نشریات

38802411

 محمد امین

اصلاحیه طرحهای پژوهشی/پژوهشی کمیته پدافند غیر عامل

38802416

مهرنوش منوچهری

تشویقی مقالات/برگزاری همایش ها/کمیته اخلاق زیستی/اعتبارسنجی نشریات

38802487

هما کیانفر

طرحهای درون دانشگاهی/فرصت تحقیقاتی دانشجویی

38802486

عصمت امینی

مسئول حسابداری پژوهش و فناوری

38802448

حسین رستمی

کارشناس حسابداری

38802450