همکاران پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

هما کیانفر

مسئول دفتر

38802413

مهندس هادی محمدی

 فرصت مطالعاتی/همایش ها

38802414

زهرا مجدی 

  پسا دکتری /واحدهای پژوهشی و قطبها /اعتبار سنجی نشریات

38802411

مهندس قدیر یوسف پور

 طرحهای درون دانشگاهی/فرصت تحقیقاتی دانشجویی / هسته های پژوهشی

 38802486

مهندس محمد امین

اصلاحیه طرحهای پژوهشی/پژوهشی کمیته پدافند غیر عامل

38802416