قطب ها

آیین نامه تشکیل قطب ها 97

شیوه نامه اختصاص اعتبار پژوهشی به قطب های علمی کشور 97

آیین نامه تشکیل قطب ها 95

نام قطب علمی  مدیر قطب 
قطب مطالعات اقتصاد زیستی و غذای سالم دکتر محمود دانشور کاخکی
قطب آنالیز روی ساختارهای جبری دکتر محمد صال مصلحیان
قطب مدلسازی و محاسبات روی سیستم های خطی و غیر خطی دکتر فاطمه هلن قانع
قطب شاهنامه فردوسی دکتر محمد جعفر یاحقی
قطب مطالعات سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد دام های نشخوار کننده دکتر مهراد مهری
قطب گیاهان زراعی ویژه دکتر سرور خرم دل
طب حبوبات سرمادوست(نخود و عدس) دکتر احمد نظامی
قطب مدیریت کم آبیاری و آبهای نامتعارف دکتر حسین انصاری
قطب هیدروکلوئیدهای طبیعی ایران دکتر سید محمد علی رضوی