هسته کشاورزی و دامپزشکی

هسته پژوهشی بسته بندی موادغذایی

هسته پژوهشی کشاورزی اکولوژیک و پایدار

هسته پژوهشی فرآوری صیفی جات

هسته پژوهشی روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی

  هسته پژوهشی ماشین های کشاورزی

  هسته پژوهشی آفات و بیماری های گیاهان باغی و زینتی

  هسته پژوهشی کشاورزی ارگانیک

  هسته پژوهشی خشکسالی و پدیده های زیان بخش جوی