هسته علوم انسانی

هسته پژوهش های فرهنگی و اجتماعی آسیای مرکزی

هسته پژوهشی مطالعات اجتماعی در خراسان رضوی

هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستایی

هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای شهری و منطقه ای شمال شرق کشور

هسته پژوهشی ترجمه شناسی کاربردی

هسته پژوهشی روان شناسی سازمانی

هسته پژوهشی روان شناسی بالینی و توسعه مهارت های زندگی

هسته پژوهشی مطالعات منطقه ای جوانان خراسان رضوی

هسته پژوهشی اقتصاد شرق ایران و کشورهای همسایه

هسته پژوهشی مطالعات مدیریتی و بازار

هسته پژوهشی تحقیقات توانبخشی حرکتی

هسته پژوهشی علوم شناختی