مدیر پژوهشی دانشگاه

 

no image

 

 دکتر عبدالکریم  سجادی

استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی

شماره تماس : 05138802522