هسته مهندسی و معماری

 هسته پژوهشی بیوالکترونیک

هسته پژوهشی حمل و نقل ریلی

هسته پژوهشی حمل و نقل هوشمند

هسته پژوهشی منابع آب و محیط زیست

هسته پژوهشی مخابرات و کامپیوتر

هسته پژوهشی مهندسی تولید ناب

هسته غشاء و فرایند های غشایی

هسته پژوهشی مهندسی پزشکی

هسته پژوهشی آهن و فولاد

هسته پژوهشی کامپوزیت

هسته پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند