اعتبارسنجی نشریات

 

الف) نشريه داخلي: 

   نشريه معتبر داخلي، نشريه‌اي است كه از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه اعتبار علمي- پژوهشي كسب نموده باشد  و در عين حال در فهرست نشريه هاي داخلي لغو اعتبار شده  قرار نداشته باشد. 

- فهرست نشريه هاي معتبر و لغو اعتبار شده وزارت علوم توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور منتشر مي‌گردد و در وبگاهJournals.msrt.ir   در دسترس مي باشد. فايل pdf  اين فهرست، ماهانه توسط اين معاونت به دانشكده ها ارسال مي گردد. 

- فهرست نشريه هاي معتبر علوم پزشكي توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور منتشر مي گردد و در وبگاه hbi.ir/Nsite/Service/Special/?Level=21   در دسترس مي باشد. 

-  فهرست نمايه هاي تخصصي معتبر، در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با نشاني vcr.um.ac.ir ، بخش نشريه ها و مقاله ها قابل دسترسي و مشاهده مي باشد.

 

ب) نشريه خارجي: 

   نشريه معتبر خارجي، نشريه‌اي است كه حداقل در يك پايگاه تخصصي معتبر و يا يك پايگاه استنادي معتبر بين‌المللي-WOS-Core Collection و يا Scopus نمايه شده باشد و در عين حال در فهرست نشريه‌هاي نامعتبر خارجي قرار نداشته باشد. 

-  دسترسي به نشريه هاي WOS-Core Collection و Scopus و فهرست نمايه هاي تخصصي معتبر از طريق وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با نشاني vcr.um.ac.ir امكان پذير است.

 -  نشريه معتبر خارجي كه در فهرست JCR  قرار گرفته باشد داراي امتياز پژوهشي بيشتري بوده و تأكيد مي گردد انتخاب اين نشريه ها در اولويت قرار گيرد.

 پ) اعتبارسنجی ساير نشريه ها توسط "كارگروه اعتبار سنجي نشريه هاي علمي" كه در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مستقر مي باشد، صورت می‌گیرد.