ثبت دو آزمایشگاه جدید به شبکه آزمایشگاهی

ثبت آزمايشگاههاي:"مركز تحقيقاتي پليمير دانشگاه فردوسي مشهد"

و "مركز تحقيقاتي آزمون هاي حفاظت صنعتي دانشگاه فردوسي مشهد"

به عنوان آزمايشگاه همكار در سامانه آزمايشگاه پژوهش هاي فني و صنعتي شركت ملي گاز به آدرس Iab.nigo.ir