قوانین و مقررات

-کاربرگ تاسیس هسته پژوهشی                       WORD-Pdf

-شيوه نامه اجرايي راه‌اندازي هسته های پژوهشی  Pdf

-دستورالعمل راه‌اندازي هسته‌هاي پژوهشی         Pdf