قوانین و مقررات

-کاربرگ تاسیس هسته پژوهشی                       WORD-Pdf

-دستورالعمل هسته های پژوهشی مصوب 97/01/28                                 Pdf

دستورالعمل اجرائی ارزیابی عملکرد هسته های پژوهشی مصوب 97/01/28    Pdf