مدیران

 

   

مدیر پژوهشی دانشگاه

مدیر توسعه

و انتقال فناوری دانشگاه

مدیر نشر آثار علمی دانشگاه
no image                              

دکتر سید عبدالکریم سجادی              

شماره تماس: 38802522 051

دکتر امیر ملک زاده

شماره تماس: 38802400 051     

 

دکتر حسین صابری

شماره تماس: 38802484 051

 

 

 

مدیر شبکه  

آزمایشگاه های دانشگاه  

رئیس مرکز اطلاع رسانی

و کتابخانه مرکزی دانشگاه 

رئیس  مراکز رشد

 واحدهای فناور دانشگاه

                   no image                         

 دکتر سیدعلیرضا وکیلی 

شماره تماس: 38805736 051

 دکتر زهره عباسی

شماره تماس: 38806504 051

 مهندس سید حسین موسوی

شماره تماس: 38802456 051