مدیران

 

   

مدیریت پژوهشی دانشگاه

مدیر توسعه

و انتقال فناوری دانشگاه

مدیر  نشر دانشگاه
no image                              

دکتر عبدالکریم سجادی              

شماره تماس: 38802522 051

دکتر امیر ملک زاده

شماره تماس: 38802400 051     

 

دکتر حسین صابری

شماره تماس: 38802484 051

 

 

 

مدیریت شبکه  

آزمایشگاهی دانشگاه  

رئیس مرکز اطلاع رسانی

و کتابخانه مرکزی 

مدیر  مراکز رشد

 واحدهای فناور دانشگاه

                                            

 دکتر علی جباری آزاد    

شماره تماس: 38804387 051

 دکتر زهره عباسی

شماره تماس: 38806504 051

 مهندس حسین موسوی

شماره تماس: 38802456 051