سخنرانی با عنوان: صنعت بیوتکنولوژی دارویی درایران و زنجیره حمایت از شرکت های دانش بنیان

  

767

سخنران: مدیر عامل شرکت دارویی پرسیس ژن

زمان : چهارشنبه 8 شهریور ماه 1396 ساعت 15

مکان : سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد