مدیران

 

مدیر نشر دانشگاه

مدیر پژوهشی دانشگاه

مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه

 


دکتر حسین صابری

شماره تماس:05138802484

دکتر عبدالکریم سجادی

 شماره تماس:05138802522

دکتر امیر ملک زاده

شماره تماس:05138802400

 

 

 

مدیر مراکز رشد دانشگاه

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

مدیر شبکه آزمایشگاهی

 

 

 

مهندس حسین موسوی

شماره تماس:05138802456

دکتر زهره عباسی

شماره تماس:05138806504

دکتر سید علیرضا وکیلی

شماره تماس:05138805736