اولين سمينار كنترل و بهينه سازی

 

 

 

 

behineh

این سمینار در روزهاي 19 و 20 مهرماه 1396 در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می شود

محورهاي سمينار:

كنترل رياضي

كنترل در پزشكي

كنترل فازي

كنترل تصادفي

كنترل پروژه

بهينه‌سازي خطي و غيرخطي

شبكه‌هاي عصبي

ثبت نام با ارسال مقاله: تا 5 مرداد 96

دبير سمينار دكتر عفتي

دبير علمي سمينار دكتر طارقيان و دكتر فراهي

دبير اجرائي سمينار دكتر گچ پزان

آدرس دبيرخانه: مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشکده علوم رياضي، اتاق 104، دبيرخانه سمينار کنترل و بهينه‌سازي

تلفن: 8806213-0513

سایت سمینار:

http://fsco.um.ac.ir/index.php