مطالب

اخلاق پژوهشی

 

- منشور اخلاق پژوهش

 - منشور و موازین اخلاق پژوهش

 - منشور اخلاق نویسندگی

 - ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله ها

 - ترتیب اسامی نویسندگان مقاله ها و نویسنده مسئول

 - دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

- قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

                                                                                                        

گزارش تخلف
ورودی نامعتبر
 
بارگذاری فایل
ورودی نامعتبر