انتخاب مقاله استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مقاله برتر نوزدهمين همايش بين المللی فرآوری و تكنولوژی مواد غذايی ICFPT2017

 

انتخاب مقاله استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مقاله برتر نوزدهمين همايش بين المللی فرآوری و تكنولوژی مواد غذايی ICFPT2017

انتخاب مقاله استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مقاله برتر نوزدهمين همايش بين المللی فرآوری و تكنولوژی مواد غذايی ICFPT2017

مقاله دكتر محمد باقر حبيبي نجفي استاد گروه علوم و صنايع غذايی دانشگاه فردوسی مشهد و دو دانشجوي دكتري تحت سرپرستي ايشان خانم ها سعيده سادات فاطمي زاده و مريم توكلي در نوزدهمين همايش بين المللي فرآوري و تكنولوژي مواد غذايي كه در 6 و 7 شهريور ماه سال جاري در كشور فرانسه برگزار گرديد به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

آكادمي جهاني علوم، مهندسي و تكنولوژي (WASET) با هدف بهره گيري از ديدگاه هاي علمي محققين و انتقال دستاوردهاي پژوهشي به ديگر محققين و علاقمندان كشورهاي مختلف، اقدام به برگزاري همايش هاي سالانه متعدد در زمينه هاي مختلف علوم، مهندسي و تكنولوژي از جمله علوم و صنايع غذايي مي نمايد.

در نوزدهمين همايش بين المللي فرآوري و تكنولوژي مواد غذايي كه در شهر پاريس كشور فرانسه برگزار گرديد، مقاله حاصل از طرح شماره 2 آقاي دكتر محمد باقر حبيبي نجفي و همكاران تحت عنوان “ Effect Of Fat Percentage and Prebiotic Composition on Proteolysis, ACE – Inhibitory and Antioxidant Activity on Probiotic Yogurt’ كه به عنوان سخنراني كليدي از طرف كميته علمي برگزار كننده همايش معرفي شده بود توانست بين بيش از 50 مقاله در ارزيابي مقالات ارائه شده توسط كميته داوران بيشترين امتياز را كسب نمايد و به عنوان مقاله برتر همايش انتخاب گردد.

098