تقویم پژوهشی


رخداد  زمان شروع-پایان
زمان بررسی حمایت از رساله های دکتری خرداد-بهمن
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی   
پژوهه
دفاع پایان نامه
دفاع رساله