استفاده از سامانه همانند جو

براساس قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ضروري است پيشنهاده و متن پايان نامه و رساله همانندجويي گردد. در اين خصوص دسترسي به يكي از سامانه هاي همانندجويي فراهم گرديده است.که به نحو زیر میتوان از آن بهره گیری نمود:

راهنمای استفاه از سامانه همانند جو

دستورالعمل استفاده از سامانه همانند جو