دستگاه اسپارک پلاسما سینترینگ در گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی راه اندازی شد

قابل توجه پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان:

گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با راه اندازی به روز ترین دستگاه
اسپارک پلاسما سینترینگ، آماده خدمت رسانی میباشد.

اطلاعات تکمیلی