حمايت تشويقي رتبه هاي برتر 95

باستحضار مي رساند پيرو مصوبه مورخ 95/12/17، هيات رئيسه محترم دانشگاه در خصوص اعطاي بسته تشويقي رتبه هاي اول تا سوم پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي، و صورتجلسه مشترك معاونين محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه مورخ 96/02/04، بدين وسيله اسامی دانشجویان و میزان تشویقی مشمول به صورت زیر اعلام می گردد:

(لازم به ذکر است 50%  میزان تشویقی ذکر شده ، توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه پرداخت می گردد.)

  

دانشكده گروه نام و نام خانوادگي رتبه ارزش كل بسته مشوق
الهيات الهيات اوا واحدي نوايي اول 9 ميليون تومان
علوم بيوسيستماتيك جانوري معصومه اميري اول 9 ميليون تومان
علوم اداري و اقتصاد  حسابداري مصطفي شادمان سوم 3 ميليون تومان
علوم تربيتي و روان شناسي  روان شناسي  عليرضا  گل اول 9 ميليون تومان
علوم تربيتي و روان شناسي  مشاوره سيده عاطفه حسيني يزدي دوم 6 ميليون تومان
علوم تربيتي و روان شناسي  علوم شناختي  فايزه رييس المحدثين دوم 6 ميليون تومان
كشاورزي  با غباني  معصومه وكيلي قرطاول اول 9 ميليون تومان
كشاورزي  اقتصاد كشاورزي  ساسان اسفندياري بهراسمان دوم 6 ميليون تومان
كشاورزي  صنايع غذايي مجيد نوش‌كام دوم 6 ميليون تومان
مهندسي  مهندسي محيط زيست  نجمه رضازاده اول 9 ميليون تومان