پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور

بازگشت به نامه شماره 10003 مورخ 96/2/25 به اطلاع میرساند :

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 96/11/29 با پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور در کلیه رشته های دارای مجوز در دانشگاه فردوسی مشهد در چارچوب « آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی -غیر بورسیه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب مورخ 1394/6/24» موافقت به عمل آورد.