در خصوص استفاده دانشجويان پرديس بين­ الملل از امكانات و اعتبارات پژوهشي و فناوري دانشگاه

بدين وسيله بند 4 اولين صورت جلسه هيات رييسه دانشگاه در سال97،  مورخ 1397/01/21 جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

1-4- موضوع استفاده دانشجويان پرديس بين­ الملل از امكانات و اعتبارات پژوهشي و فناوري دانشگاه مطرح و باتوجه به بند سوم صورتجلسه مورخ 1394/03/27 شوراي سياستگذاري پرديس بين ­الملل دانشگاه مقرر شد، براي دانشجويان پرديس ورودي سال 94 و بعد از آن، همانند دانشجويان روزانه، اختصاص اعتبار پژوهشي از محل پژوهه اساتيد و اعتبارات متمركز صورت گيرد و براي دانشجويان ورودي 93 نيز به تشخيص استاد (ان) راهنما يا همانند دانشجويان روزانه عمل شود و يا مطابق صورتجلسه شوراي سياستگذاري مورخ 1394/03/27 عمل گردد.