ابلاغ تصویب دستورالعمل هسته های پژوهشی

 

-دستورالعمل هسته های پژوهشی مصوب 97/01/28                                      Pdf

 -دستورالعمل اجرائی ارزیابی عملکرد هسته های پژوهشی مصوب 97/01/28       Pdf