ابلاغ آیین نامه دانش آموختگان

 

آیین نامه نحوه فعالیت پژوهشی دانش آموختگان دکتری    Pdf

قرارداد پژوهشی دانش آموخته دكتري     Pdf-Word