اعضای کمیته اخلاق زیستی

تصویر

نام و نام  خانوادگی

رشته

         سمت در دانشگاه

مرتبه علمی
bahrami

احمدرضا بهرامی

زیست شناسی

معاونت پژوهش و

فناوری دانشگاه

استاد
sajjadi

عبدالکریم سجادی

دبیر

مهندسی متالورژی و مواد مدیریت پژوهشی دانشگاه استاد

abedi

محمد عابدی

حقوقدان

حقوق هیات علمی استادیار

raeesian

غلامرضا رئیسیان

روحانی

علوم قرآن و حدیث رئیس دانشکده الهبات دانشیار

azizzade

محمد عزیز زاده

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

تخصصی دامپزشکی/اپیدمیولوژی هیات علمی  دانشیار
eslami

سعید اسلامی

انفورماتیک زیست پزشکی

مدیریت امور پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشیار

sepehri

زهره سپهری شاملو

نماینده جامعه

روانشناسی بالینی هیات علمی دانشیار

moghimi

علی مقیمی

پژوهشگر

بیولوژی(نوروفیزیولوژی) رئیس دانشکده علوم استاد

sohrabi

مهدی سهرابی

پزوهشگر

تربیت بدنی(رفتار حرکتی) رئیس دانشکده علوم ورزشی استاد
naseri

کمال الدین ناصری

پژوهشگر

 مرتع و آبخیزداری مدیریت امور مالی وپشتیبانی دانشگاه دانشیار