اعضای کمیته اخلاق زیستی

 

تصویر

نام و نام  خانوادگی

رشته

         سمت در دانشگاه

مرتبه علمی
kafi

محمد کافی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

رئیس دانشگاه

استاد
bahrami

احمدرضا بهرامی

زیست شناسی

معاونت پژوهش و

فناوری دانشگاه

استاد

abedi

محمد عابدی

حقوقدان

حقوق هیات علمی استادیار

raeesian

غلامرضا رئیسیان

روحانی

علوم قرآن و حدیث رئیس دانشکده الهبات دانشیار

azizzade

محمد عزیز زاده

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

تخصصی دامپزشکی/اپیدمیولوژی هیات علمی  دانشیار
mohammadi

محمد محمدی

متخصص اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی 

هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استادیار
toutounian

فائزه توتونیان

نماینده جامعه

ریاضی کاربردی هیات علمی بازنشسته استاد

sepehri

زهره سپهری شاملو

پژوهشگر

روانشناسی بالینی هیات علمی دانشیار
moghimi

علی مقیمی

پژوهشگر

بیولوژی(نوروفیزیولوژی) هیات علمی استاد
manoochehri

مهرنوش منوچهری

کارشناس

 

فیزیک کارشناس پژوهشی