انتخاب دکتر شهرام عباسی به عنوان یکی از محققان سرآمد کشور

دکتر شهرام عباسی رئیس دانشکده علوم و دانشیار گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد،  گرایش نجوم و اختر فیزیک برای سومین بار به عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد.

انتخاب ایشان در راستای برنامه دستیابی به مرجعیت علمی جهانی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرفته است.

این برنامه با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

این حمایت‌ها بصورت پرداخت گرنت‌های پژوهشی:

گروه الف: 50 نفر اول
 گرنت پژوهشی سالانه: 500 میلیون ریال؛
گرنت آزمایشگاهی: 200 میلیون ریال
  
گروه ب: 50 نفر دوم
 گرنت پژوهشی سالانه: 350 میلیون ریال؛
گرنت آزمایشگاهی: 150 میلیون ریال
 
 و حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و ... می‌باشد.