مراسم سالگرد پروفسور جمشيد درويش در دانشكده علوم

 

  بدينوسيله اعلام مي گردد مراسم سالگرد پروفسور جمشيد درويش چهارشنبه 23 آبان ساعت 9.30 تا 10.30 در موزه جانورشناسي دكتر درويش در دانشكده علوم برگزار مي گردد.