قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور

 

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/10/24  مجلس که با عنوان لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. فایل پیوست