اعطای پایه تشویقی سال 1397

 

هفتمین جلســه كارگروه ترفیـع دانشگـــاه در سال 97 در روز شنبه به تاریخ 97/9/24 در محل دفتـر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه فرم فعالیت‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی به شرح زیر مطرح گردید و با توجه به دارا بودن 100 امتیاز ذخیره پژوهشی با صدور یك پایه ترفیع تشویقی در تاریخ ترفیع 97 ایشان، موافقت شد.

 دانشکده مهندسی

1– محمد حسن جوارشکیان 2 – محمود شریعتی  3 – جواد ابوالفضلی اصفهانی
4 – محمد پسندیده فرد 5– حمید نیازمند 6 – محمد منفرد
7 – محمدرضااکبرزاده توتونچی 8 – مجتبی جودکی 9 – نفیسه فرهادیان
10 – مهدی پورافشاری چنار 11 – مجید پاکیزه 12 – علی احمدپور
13 – محمدرضائی پژند (سال 96) 14 – محمد حسین یغمائی مقدم 15 – سید محمود حسینی (مهندسی صنایع)
16 – سید عبدالکریم سجادی    

 

دانشكده کشاورزی:    
1 – امیر لکزیان 2 – سرور خرم دل 3 – ابراهیم ایزدی دربندی
4 – پرویز رضوانی مقدم 5 – مهدی نصیری محلاتی 6 – احمد نظامی
7 – حسن کرمانشاهی 8 – محبت محبی 9 – سید محمد علی رضوی
10 – ناصر صداقت 11 – محمد قربانی 12 – سعیدرضا خداشناس
13 – حسین انصاری 14 – پریسا طاهری 15 – جواد کریمی
16 – حسین صادقی نامقی  17 – محمد حسین عباسپورفرد  
دانشكده علوم ورزشی:    
1 – مهرداد فتحی    
دانشكده علوم ریاضی:    
1 – مهدی جباری نوقابی 2 – جعفر احمدی 3 – محمد امینی
4 – بهرام صادق پور گیلده 5 – سهراب عفتی 6 – محمد صال مصلحیان
7 – کاظم خشیارمنش    

 

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی:    
1 – ایمان ا... بیگدلی    

 

دانشكده علوم:    
1 – غلامرضا لشکری پور 2 – محمدحسین محمودی قرائی (سال 96) 3 – آزاده ملک زاده شفارودی
4 – منصور علی آبادیان 5 – مریم مقدم متین 6 – بتول اخلاقی نیا
7 – محمد حسن انتظاری (سال 96) 8– احمد آسوده 9 – فاطمه موسوی بایگی
10 – محمد ایزدیار 11 – محمدرضا حسین دخت 12 – محمودرضائی رکن آبادی

             

دانشكده علوم اداری و اقتصادی:    
1 – علیرضا پویا 2 – فریبرز رحیم نیا  
دانشكده دامپزشکی:    
1 – غلامرضا رزمی    
دانشكده ادبیات و علوم انسانی:    
1 – سید هادی زرقانی 2 – رضا پیش قدم (سال 96و97)

همچنین با اعطای پایه تشویقی به دکتر احسان سلجوقی با توجه به کسب رتبه سوم پژوهش‎های بنیادی در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی موافقت شد.