انتخاب دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی مکانیک

image2

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر احسان روحی گل ختمی، دانشیار محترم گروه مهندسی مکانیک،ضمن نامه ای از طرف آقای دکتر سعید سهراب پور، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم  به عنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی مکانیک سال 1397 گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران معرفی شده اند.